Açık Teklif Usulü İle Gayrimenkul Satış İhale İlanı

04.05.2023


Açık Teklif Usulü İle Gayrimenkul Satış İhale İlanı

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL SATIŞI İHALE İLANI

 

MADDE 1- İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan, aşağıda niteliği belirtilen ve mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkuller; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 

MADDE 2- Satılacak Gayrimenkullerin:

SIRA

MAHALLE

ADA

PARSEL

NİTELİK

ARSA-ARAZİ

YÜZÖLÇÜMÜ

(M2)

TAHMİNİ BEDEL

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

FEVZİÇAKMAK (DEDEDAĞI) İmar Durumu

2389

6

ARSA

977,4

₺2.443.500,00

₺73.310,00

26.05.2023

09:00

2

EMİREFENDİ İmar Durumu

367

29

ARSA

380,55

₺1.331.930,00

₺39.960,00

26.05.2023

09:20

3

ASMAÇAM

217

1

TARLA

6163,16

₺123.270,00

₺3.700,00

26.05.2023

09:40

4

ASMAÇAM

142

1

TARLA

5338,49

₺106.770,00

₺3.210,00

26.05.2023

09:50

5

ASMAÇAM

177

2

TARLA

19738,49

₺394.770,00

₺11.850,00

26.05.2023

10.00

6

BENGÜ

159

60

TARLA

3998,88

₺79.980,00

₺2.400,00

26.05.2023

10:10

7

BENGÜ

210

10

TARLA

220,69

₺4.420,00

₺140,00

26.05.2023

10:20

8

İNÖZÜKOŞACA

134

22

TARLA

2042,11

₺40.850,00

₺1.230,00

26.05.2023

10.30

 

MADDE 3 – İhaleye ilişkin şartname bedeli 500,00 TL olup Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanlar şartnameyi satın almak zorundadır. Her taşınmaz için ayrı şartname alınacaktır.

 

MADDE 4 - İhaleler Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) Belediye Encümen Toplantı Odasında (Bafra Belediye Başkanlığı Alparslan Türkeş Parkı Toplantı Salonu) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile yapılacaktır.

 

MADDE 5 - İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Büyükcami Mahallesi Cami Kebir Caddesi No: 1 adresinde bulunan Bafra Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne en geç 25.05.2023 Perşembe günü saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

 

MADDE 6- İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerden Aşağıdaki Şartlar Aranır:

 

a)Kanuni İkamet Sahibi olmaları,     

b)Tebligat için adres göstermeleri,

c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerde ise Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin Tüzel kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekâletnameyi vermeleri,

d)2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve ihale yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,

e) Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz,

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler;

e-a) Tedavüldeki Türk Parası

e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)

e-c) Hazine dış ticaret müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet Tahvili,

f)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ilan tarihinden sonra alınmış adli sicil kaydı,

g)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletin olması,

h)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

i)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

 

MADDE 7 – İhalenin Yapılacağı Yer : Bafra Belediye Başkanlığı Alparslan Türkeş Parkı Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati : 26 Mayıs 2023 Cuma Günü Saat: 09.00’da başlayacak ve tüm taşınmazların ihalesi tamamlanıncaya kadar devam edecektir.

(Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir.)

Evrakların Teslim Tarih ve Saati : 25 Mayıs 2023 Perşembe Günü Saat: 17.00’a kadar

 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

 

Okunma Sayısı : 1888

Resimler