Kiraya verilecek ATM cihazı yerleri ile ilgili ihale ilanı

11.08.2022


Kiraya verilecek ATM cihazı yerleri ile ilgili ihale ilanı

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE 1-İlçemizin Kızılırmak Mahallesi Kurdoğlu Sokak 2472 ada 1 parselde bulunan Büyük Pazar Yeri Açık Otopark girişi alanı içerisinde yer alan 5,25 m2’den oluşan toplam 6 adet ATM cihazı yerleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile kiraya verilecektir.

 

MADDE 2-Kiraya verilecek ATM cihazı yerleri ile ilgili şartname Belediye’miz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL bedelle temin edilebilir.

MADDE 3-İhale Belediye Başkanlık Makamında (İhale Komisyonu) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile yapılacaktır.

 

MADDE 4-Kiraya verilecek ATM cihazı yerleri:

 

 

Sıra No

Alan No

Cinsi-Niteliği

Adresi

Muhammen Kira Bedeli (Yıllık) TL

Geçici Teminat (TL)

Kira Süresi

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

1 Nolu Alan

ATM YERİ 5,25 m2

KIZILIRMAK MAH. KURDOĞLU SOKAK

30.000,00

2.700,00

3 Yıl

09.09.2022

10:00

2

2 Nolu Alan

ATM YERİ 5,25 m2

KIZILIRMAK MAH. KURDOĞLU SOKAK

30.000,00

2.700,00

3 Yıl

09.09.2022

10:10

3

3 Nolu Alan

ATM YERİ 5,25 m2

KIZILIRMAK MAH. KURDOĞLU SOKAK

30.000,00

2.700,00

3 Yıl

09.09.2022

10:20

4

4 Nolu Alan

ATM YERİ 5,25 m2

KIZILIRMAK MAH. KURDOĞLU SOKAK

30.000,00

2.700,00

3 Yıl

09.09.2022

10:30

5

5 Nolu Alan

ATM YERİ 5,25 m2

KIZILIRMAK MAH. KURDOĞLU SOKAK

30.000,00

2.700,00

3 Yıl

09.09.2022

10:40

6

6 Nolu Alan

ATM YERİ 5,25 m2

KIZILIRMAK MAH. KURDOĞLU SOKAK

30.000,00

2.700,00

3 Yıl

09.09.2022

10:50

 

MADDE 5-İhaleye katılabilmek için;

a)Kanuni ikametgah sahibi olmak,

b)Tebligat için adres göstermek,

c)Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,

d)Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz veya teminat olarak kabul edilen değerlerden, banka teminat mektubu, Devlet tahvili vb.

e)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış adli sicil kaydı,

f)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,

g)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

h)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

i)İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Bankayı ihalede temsil eden/edenlere ait Yetki Belgelerden biri (Genel Müdürlük atama kararı, imza sirküleri ya da Tic. Sicil Yetki Belgesi)

j)İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış İhaleye katılacak ve pey sürecek kişiye ait yetki yazısı. (Banka antetli kağıdına)

k)İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış İhaleye katılacak personelin Noter onaylı imza beyannamesi. Bankanın kanuni adresini belirten adres beyanı. (Banka antetli kağıdına)

 

MADDE 6-İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Büyükcami Mahallesi Cami Kebir Caddesi No: 1 adresinde bulunan Bafra Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne en geç 08.09.2022 Perşembe günü saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir.

 

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İhalenin Yapılacağı Yer   :Bafra Belediye Başkanlığı Alparslan Türkeş Parkı Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati :09 Eylül 2022 Cuma Günü 10.00’da başlayacak ve tüm ATM cihaz yerlerinin ihalesi tamamlanıncaya kadar devam edecektir. (Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir.)

Evrakları Sunma Tarih ve Saati :08 Eylül 2022 Perşembe Günü 17.00’a kadar

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

 

Okunma Sayısı : 2669

Resimler

Dosyalar