İhale İlanı

09.03.2022


İlçemizin Fatih (Tapuda Çilhane) Mahallesi Turistik Sokak 1 ada 302 parsel de bulunan Ali Kale Turistik Tesisleri içinde yer alan 300 m2lik mülkiyeti Belediyemize ait boş alan, 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile kiraya verilecektir.

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE 1-İlçemizin Fatih (Tapuda Çilhane) Mahallesi Turistik Sokak 1 ada 302 parsel de bulunan Ali Kale Turistik Tesisleri içinde yer alan 300 m2lik mülkiyeti Belediyemize ait boş alan, 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile kiraya verilecektir.

MADDE 2-Kiraya verilecek taşınmaz ile ilgili şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

MADDE 3-İhale Belediye Başkanlık Makamında (İhale Komisyonu) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile yapılacaktır.

MADDE 4-Kiraya verilecek taşınmaz:

 

Sıra No

G.Menkul Kodu

Cinsi – Niteliği

Adres

Aylık Tahmini Kira Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

Kira Süresi

(Ay)

İhale Tarihi

İhale Saati

Şartname Bedeli

(TL)

1

71

Tesis içinde  300 m2 lik alan

Fatih (Tapuda Çilhane) Mahallesi Turistik Sokak 1 ada 302 parsel de bulunan Ali Kale Turistik Tesisleri içinde yer alan 300 m2lik mülkiyeti Belediyemize ait boş alan

2.500,00 TL

(KDV DAHİL)

2.700,00 TL

36

22.03.2022

10.00

250,00 TL

 

 

 

MADDE 5-İhaleye katılabilmek için;

a)Kanuni ikametgah sahibi olmak,

b)Tebligat için adres göstermek,

c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerde ise Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin Tüzel kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekâletnameyi vermeleri,

d)2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve ihale yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,

e)Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz veya teminat olarak kabul edilen değerlerden, banka teminat mektubu, Devlet tahvili vb.

f)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış adli sicil kaydı,

g)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,

h)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

i)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

           

MADDE 6- İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Büyükcami Mahallesi Cami Kebir Caddesi No: 1 adresinde bulunan Bafra Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne en geç 22.03.2022 Salı günü saat 09:30’a kadar teslim etmeleri gerekir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İhalenin Yapılacağı Yer                

Bafra Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati                        

22 Mart 2022 Salı Günü 10.00’da başlayacaktır.

Evrakları Sunma Tarih ve Saati   

22 Mart 2022 Salı Günü 10.00’a kadar

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.





Okunma Sayısı : 3356

Resimler

Dosyalar