Gayrimenkul Satış İhale İlanı

30.10.2019


İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan, ilanda niteliği belirtilen ve mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkuller ihale ile satılacaktır

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

MADDE 1- İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan, aşağıda niteliği belirtilen ve mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkuller; Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 15.KASIM.2019 Cuma günü saat 10.00’da Belediye Encümen Toplantı Odasında yapılacak ihale ile satılacaktır.

 

MADDE 2- Satılacak Gayrimenkullerin:

SIRA
NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZ
ÖLÇÜMÜ
(m²)

CİNSİ

TAHMİNİ
DEĞER

GEÇİCİ TEMİNAT

1

BAKIRPINAR (İSHAKLI)

1854

1

1024,55

ARSA

461.050,00 TL

13.840,00 TL

2

BAKIRPINAR (İSHAKLI)

1854

2

936,17

ARSA

374.470,00 TL

11.240,00 TL

3

DEDEDAĞI (FEVZİÇAKMAK)

1904

1

471,44

ARSA

63.650,00 TL

1.910,00 TL

4

DEDEDAĞI (FEVZİÇAKMAK)

1904

14

456,77

ARSA

61.670,00 TL

1.860,00 TL

5

DEDEDAĞI (FEVZİÇAKMAK)

1904

9

459,32

ARSA

62.010,00 TL

1.870,00 TL

6

ADAKÖY

105

4

6273,6

TARLA

106.660,00 TL

3.200,00 TL

7

AĞILLAR

109

5

696,04

SEBZE BAHÇESİ

22.280,00 TL

670,00 TL

8

BENGÜ

110

41

4062,27

TARLA

16.250,00 TL

490,00 TL

9

KANLIGÜNEY

279

4

5694,21

TARLA

 22.780,00 TL

690,00 TL

10

KANLIGÜNEY

282

7

958,44

TARLA

3.840,00 TL

120,00 TL

11

KARABURÇ

0

344

700

TARLA

15.400,00 TL

470,00 TL

12

KARABURÇ

0

860

538,97

TARLA

11.860,00 TL

360,00 TL

13

KARABURÇ

0

924

302,25

TARLA

6.650,00 TL

200,00 TL

14

KOLAY

169

1

9292,81

TARLA

297.370,00 TL

8.930,00 TL

15

KOLAY

169

2

6453,31

TARLA

206.510,00 TL

6.200,00 TL

16

KUŞCULAR

0

530

7340

TARLA

124.780,00 TL

3.750,00 TL

17

KUŞCULAR

130

1

9482,74

TARLA

161.210,00 TL

4.840,00 TL

18

KÜÇÜKKAVAKPINAR

124

1

1242,95

TARLA

13.680,00 TL

420,00 TL

19

MARDAR

110

108

1822,96

TARLA

41.930,00 TL

1.260,00 TL

20

MARDAR

159

96

4359,01

TARLA

100.260,00 TL

3.010,00 TL

21

MARDAR

193

17

755,4

TARLA

17.380,00 TL

530,00 TL

22

MARDAR

260

10

210,67

TARLA

4.850,00 TL

150,00 TL

23

MARDAR

275

1

313,86

TARLA

 7.220,00 TL

220,00 TL

24

MARDAR

279

2

518,84

TARLA

11.940,00 TL

360,00 TL

25

MARDAR

207

21

7885,96

TARLA

181.380,00 TL

5.450,00 TL

26

MARDAR

207

31

15929,93

TARLA

366.390,00 TL

11.000,00 TL

27

SÜRMELİ

124

1

338,32

TARLA

2.370,00 TL

80,00 TL

28

ÖRENCİK

145

4

73,65

ARSA

820,00 TL

30,00 TL

29

ŞEYHULAŞ

118

25

7135,14

TARLA

57.090,00 TL

1.720,00 TL

            ‘dir.

 

MADDE 3- İhale Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü Arttırma ile yapılacaktır.

 

MADDE 4-Gayrimenkul satışı ile ilgili şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 250.00 TL Bedelle temin edilebilir.

 

MADDE 5- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için;

a)Kanuni İkamet Sahibi olmaları, 

b)Tebligat için adres göstermeleri,

c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerde ise Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin Tüzel kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri,

d)2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve ihale yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz,

e)Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler;

e-a) Tedavüldeki Türk Parası

e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)

e-c) Hazine dış ticaret müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet Tahvili,

f)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış adli sicil kaydı,

g)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletin olması,

h)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

i)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

 

MADDE 6-İhaleye iştirak edecek istekliler ihale günü olan 15.KASIM.2019 Cuma günü saat 10.00’a kadar teklif dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

a)Teklifi içeren zarf

b)İhaleye katılmak için istenen belgeler ile teklif mektubunu içeren iç zarfın konulacağı dış zarfları hazırlayarak iştirakçi hangi ihaleye ait olduğunu belirtir dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne saat 10.00’a kadar verecekler, Buna karşılık ihaleye iştirak belgesini alarak saat 10.00’da ihale komisyonu huzurunda olacaklardır.           

İlan olunur.

Okunma Sayısı : 6288

Resimler

Dosyalar