Hurda Satışı İhale İlanı : 04.01.2017 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.

19.12.2016


Hurda Satışı İhale İlanı : 04.01.2017 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Madde 1- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan yedek parça ve diğer malzemelerden hurda olarak kalan yaklaşık 25 ton muhtelif hurda malzemeler 04.Ocak.2017 Çarşamba günü saat 14.00'de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.

 

Madde 2- Satılacak hurda;

Hurda Cinsi                           Tahmini Miktarı

Çeşitli Yedek Parça ve

Hurda malzemesi                    25.000 Kg.

 

Madde 3- İhale Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereği Açık Teklif Usulü Bedel Arttırma ile yapılacaktır.

 

Madde 4- Satılacak Hurda Malzemenin Yaklaşık tahmini bedeli;

1 Kg 0.49 Kuruş’tan olmak üzere 25.000 Kg x 0.49 kuruş = 12,250.00 TL olup,

Geçici teminatı : 367.50 TL’dir.

 

Madde 5- Hurda satışı ile ilgili şartnameler Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir veya 200.00 TL Bedelle temin edilebilir.

 

Madde 6 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a)Tebligat için adres göstermek,

b)Kanuni ikametgah sahibi olmak,

c)2886 Sayılı D.İ.K nu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmış olmak,

d)Vekaleten iştirak edilmesi halinde noterlikçe düzenlenmiş Vekaletin olması,

e)Teminat olarak kabul edilecek değerler;

e-a) Tedavüldeki Türk Parası

e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)

e-c) Hazine dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet tahvili, Kamu Ortaklığı İdaresince belirlenmiş hisse senedi veya tahviller,

f)Hurda işi yaptıklarına dair belge.

g)Vergi Dairesi ve SGK'dan alınacak Borcu yoktur yazısı.

h)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

ı)Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

 

Madde 7- Belediyemiz bünyesinde bulunan hurda malzemelerin tahmini miktarı 25.000 Kg olarak belirlenmiş olmasına karşılık, fiyat teklifleri 1 Kg için belirlenen tahmini bedel üzerinden verilecek ve ihaleyi kazanan tarafından, Belediyemiz Ayniyat Saymanı denetiminde tartı ve teslim tesellüm sonrasında hesaplanacak tonajların teklif edilen 1 kg fiyat ile çarpımı ile tahsilatı yapılacaktır.

            İlan olunur.

 

 

Okunma Sayısı : 10632

Resimler

Dosyalar