BAFRA BELEDİYESİ OTOPARK YÖNERGESİ

18.03.2015


BAFRA BELEDİYESİ OTOPARK YÖNERGESİ

BAFRA BELEDİYESİ OTOPARK YÖNERGESİ

BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ:

 

MADDE 1 - 3194 Sayılı İmar Kanunun 37. ve 44. maddelerine dayanılarak hazırlanan bu yönergenin amacı yerleşme yerlerinde araçların yol açtığı trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğunu ve otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının tespit ve giderilme esaslarını aynı Kanunun 5. maddesinde tanımlanan ulaşım sistemlerine ve problemlerinin çözümünü gösteren İmar Planlarına uygun olarak düzenlemektir.

 

KAPSAM :

MADDE 2- Bu Yönerge Bafra Belediye sınırları ile mücavir alan sınırları içerisinde uygulanır.

 

DAYANAK:

MADDE 3- Bu Yönerge, Bafra Belediye Meclisince 01.07.1993 tarih ve 21624 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Otopark Yönetmeliğinin Geçici 6.maddesinde 22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 8.maddesiyle yapılan değişikliğe dayanılarak kendisine tespit yetkisi veren konularla ilgili esasları belirlemek üzere hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

MADDE 4- Bu Yönergede geçen ;

 Bina otoparkları: Bir binayı çeşitli amaçlar için kullanan özel ve tüzel kişilere ait ulaşım ve taşıma araçları için bu binanın içinde veya bu binanın oturduğu parselde açık veya kapalı olarak düzenlenen otoparkları,

Bölge Otoparkları ve genel otoparklar: Bir şehir veya bölgenin mevcut ve gelecekteki şartları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak imar planları ile düzenlenen ihtiyaca göre açık, kapalı ya da katlı olarak belediyeler veya diğer kamu kuruluşları ve özel kişiler tarafından yapılan ve işletilen otoparkları.

 Birim Park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını ifade eder.

 

GENEL ESASLAR:

MADDE 5 - Otoparkla ilgili genel esaslar aşağıda açıklanmıştır.

 1. Binayı kullananların otopark ihtiyacının bina içinde .veya parselinde karşılanması esastır.
 2. Binaların, imar planı ve mevzuat hükümlerine göre belirlenen ön ve yan bahçe mesafeleri, otopark olarak kullanılamaz. Arka bahçe otopark alanı olarak kullanılabilir.
 3. Binanın ihtiyacı olan miktardaki otopark alanları, Kat Mülkiyeti kanununda belirtilen ortak alanlardan olup, bu hali ile yönetilir.
 4. Binek otoları için birim park alanı en az 20 m2 dir. Bu alan kamyon ve otobüsler için manevra alanı hariç olmak üzere en az 50 m2 üzerinden hesaplanır.
 5. İmar planları hazırlanırken parselinde otopark tesis mümkün olmayan yerlerde otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla bölge ve genel otopark yerleri belirlenir.

Ayrıca parselinde otopark yapılması mümkün olan alanlarda imar parsellerinin büyüklükleri otopark yapımını mümkün kılacak şekilde tespit edilir.

 1. Meskûn alanlar, kentsel sit alanları, üzerinde korunacak yapı bulunan parseller, arazinin jeolojik ve topografık yapısı, giriş - çıkış trafik emniyeti sağlanamaması gibi imar planındaki konumundan kaynaklanan nedenlerle otopark ihtiyacının parselinde karşılanması mümkün olmayan durumlarda aşağıdaki ilkeler uygulanır:
 1. Belediye sınırları ile mücavir alan sınırları içerisindeki meskun alanlarda İmar yönetmeliklerinde yapı nizamına ve kat yüksekliklerine göre belirlenen minimum parsel genişlik ve derinliklerini sağlamakla birlikte otopark ihtiyacı tamamen veya kısmen parselinde veya bodrum veya zemin katında karşılanamayan parsellerde,
 2. Üzerinde tescilli birinci, ikinci ve üçüncü grup yapı bulunan kentsel sit alanı içinde veya dışında ki münferit parsellerde,

3-Arazinin jeolojik ve topoğrafik yapısı, yer altı suyu seviyesinin yüksekliği veya parselin yola nazaran tabii zemininin çok düşük olması nedeniyle parselinde veya bina bünyesinde otopark tesisi mümkün olmayan parsellere,

4-Meskûn alanlarda yaya yollarından veya merdivenli yollardan cephe alan ve başka yollardan araç giriş çıkışı mümkün olmayan parsellerde,

5- Eğimi % 15 ‘den fazla olan meyilli rampa ile otopark girişini gerektiren parsellerde,

6-Arazi yapısı nedeniyle % 15 ‘den fazla meyilli rampa ile otopark girişini gerektiren parsellerde, otopark yeri aranmaz.

Bafra Belediye Meclisinin belirlediği otopark bedeli alınır. Söz konusu parsellerin otopark ihtiyacı en yakın bölge veya genel otoparklardan sağlanır.

 1. Otoparkların giriş ve çıkışlarının yeterli olması, iç ve dış trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenmesi mecburidir. Otoparklarda İmar Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uyularak yangına karşı gereken önlemlerin alınması, özürlülerin kullanımına dönük düzenlemelerin yapılması zorunludur. Ayrıca, özürlülere ilişkin standartlarda dahil olmak üzere Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ilgili tüm standartlara uyulur. Standartların bu yönergede belirlenen ölçü ve miktarlardan daha az olması halinde yönerge hükümleri geçerlidir. Bu düzenin sağlanmasından ve yürütülmesinden Bafra Belediyesi sorumludur.

h-Bina ve Otoparkların düzenlenme esasları:

 1. İlgili idare, varsa ilçe trafik komisyonu kararlarını göz önünde bulundurarak, imar planları ve kent ulaşım sistemini de esas alarak parselinde otopark yapılmayacak güzergahları belirler . Bu alanlarda birinci fıkranın (f) bendine göre uygulama yapılır.
 2. Gelişme alanlarında imar planı gereği otoparkın • parsel dışında karşılanması zorunlu olan binalara ait otopark ihtiyacının merkezi söz konusu parsel ve yarı çapı 500 m. olan bir daire alanı içinde yer alan bölge veya genel otoparklardan sağlanması gerekir.
 3. Bina arka bahçelerinde açık otopark ya da imar yönetmeliğinin müştemilatlarla ilgili hükümlerine uyulmak kaydıyla kapalı otopark yeri tefrik ve tesis edilebilir.

Ancak, araka bahçede otopark yeri tefrik ve tesis edilebilmesi için yan bahçenin en az 3.00 m. olması şarttır.

 1. Otopark ihtiyacının tamamının bodrum katlarda karşılanamaması halinde bina cephe hattı gerisinde kalmak şartıyla binaların arka ve yan bahçelerinde tabii zemin altında, parselin tamamı veya bir bölümünde otopark yapılabilir. Otopark giriş çıkışı ön bahçe mesafesi içinden de sağlanabilir.
 2. Sivil Savunma Kanunu ve Sığınak Yönetmeliği gereğince binanın serpinti sığımağı olarak kullanılmak üzere ayrılmış bölümleri, barış zamanında ilave otopark olarak kullanılabilir. Ancak sığınakların ilave otopark olarak kullanılabilmesi için tasdikli mimari projenin, araçlarının giriş-çıkışı ve park etme düzeni açısından uygun olması gereklidir.
 3. Eğim sebebiyle kazanılan katların tamamı veya bir bölümü otopark olarak düzenlenebilir. İmar planı ve plan notlarına göre iskan edilebilir. Kat kazanılamayan eğimli arsalarda ise, otopark olarak kullanılmak şartıyla bodrum katları inşa edilebilir.
 4. Yerleşme bölgelerinde 8 m. ve daha fazla ön bahçe mesafesi olan yerlerde, bina cephesinden itibaren 3m. dışında kalan kısım otopark alanı olarak düzenlenebilir.
 5. Otopark yönergesine uygun olarak inşa edilen mevcut binalarda veya bağımsız bölümlerde yapılmak istenilen, sadece kullanım amacına yönelik olanlar da dâhil ruhsata tabi tüm değişiklik ve ilaveler, otopark aranmasını gerektirecek nitelik ve büyüklükte ise, otopark tesisi aranır. Parselinde veya yapıda karşılanmayanlar için yönetmeliğe uygun olarak otopark bedeli istenir. Otopark yönetmeliği kapsamında inşa edilen mevcut binaların iç bünyesinde yapılan ve otopark sayısının değiştirmeyen tadilatlarda otopark tesisi ve bedeli istenmez. Bu husus ruhsat eki onaylı mimari projesine ilgili bağımsız bölümlerde belirtilerek işlenir.
 6. Daha önce otopark yönergesi kapsamında olmayan yapılarda veya bağımsız bölümlerinde kullanım amacına yönelik olanlarda dahil ruhsata tabii tüm değişiklik ve ilavelerde, otopark tesisi aranır. Parselinde veya yapıda otopark tesisi mümkün olmadığı takdirde yönetmeliğe uygun olarak otopark bedeli istenir. Bu husus ruhsat eki onaylı mimari projesine ilgili bağımsız bölümlerde belirtilerek işlenir.
 7. Toplu konut inşaatlarında, sanayi ve depolama tesislerinde', kamu kurum ve kuruluşları, halkın toplu kullanımına açık sinema, tiyatro vs. yapılarda hastanelerde ve otellerde otopark ihtiyacının parselinde veya bina bünyesinde karşılanması zorunludur.

 

II. Bölge ve Genel Otoparkların Düzenlenme Esasları;

 

 1. Bölge otoparkları ve genel otoparklar imar planlarında tespit edilen yerlerde plan esaslarına uygun olarak yer üstünde veya yer altında açık , kapalı veya çok katlı olarak yapılabilir.
 2. Bafra belediyesi tarafından yaptırılan bölge ve genel otoparkların , bakım , onarım ve işletilmesi Bafra Belediyesine aittir. Bu hizmetler için alınacak ücret Bafra Belediye Meclisince tespit edilir.
 3. Otopark ihtiyacının parselinde karşılanamadığı veya talebin yüksek olduğu merkezi iş alanları ve benzeri bölgelerde genel amaçlı otoparkların yapımı , bakımı , onarımı ve işletilmesi 3. şahıslara verilebilir. Bu hizmetler karşılığında alınacak ücret Bafra Belediyesince tespit edilir.
 4. Bu yönergenin 5.maddesi kapsamında kalan ve bölge veya genel otoparkların yararlanmak amacıyla otopark bedeli ödeyenlerden bakım ve onarım ücreti dışında ayrıca otopark kullanım bedeli alınmaz.
 1. Umumi bina ve bölge otoparkları ile genel otoparkların giriş-çıkışı ve asansörlerine en yakın yerlerinde birden az olmamak şartıyla her 20 park yerinden birinin özürlü işareti konularak özürlüler için ayrılması zorunludur.
 2. Bu yönergede yer almayan veya eksik bulunan hususlarda Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan tebliğ hükümlerine uyulur.

 

 

İKİNCİ KISIM

PLANLAMA VE UYGULAMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

MADDE 6- Otopark Aranması gereken kullanımlar ve miktarları:

Otopark aranması gereken kullanımlar ve miktarları aşağıda yer almaktadır.

 

 1. Yerleşim alanlarında otopark aranması gereken kullanım çeşitleri, alt türleri ve bunlara ait en az otopark miktarları aşağıdaki şeklidedir:

 

KULLANIM ÇEŞİTLERİ       

 1. Meskenler                                                      3                      daire    için
 2. Ticari Amaçlı Binalar ve Büro Binaları

Dükkân, Mağaza, banka                                            40 m2.

Büro Binaları                                                             40 m2.

Sauna ve hamam                                                        40m2.

 1. Konaklama Tesisleri

Oteller                                                                        5 oda için

Moteller                                                                     oda sayısının % 80’i kadar

Hoteller                                                                      5 oda için

Tatil Köyleri                                                               4          "

Apart Oteller                                                              2 Ünite için

Pansiyonlar                                                                4 oda için

Termal Tesisler                                                                      4          "

Kampingler                                                                1 ünite için

Kırsal Turizm Tesisleri                                                           4 ünite için

 1. Yeme İçme Eğlence Tesisleri

Gece Kulübü                                                              40 m2.

Gazino                                                                        40 m2.

Diskotek                                                                    40 m2.

Düğün salonu                                                             40 m2.

Birahane                                                                    40 m2.

Bilardo Salonu İnternet

Kafe, kahvehaneler                                                    40 m2.

Diğerlerinden her biri için                                          40 m2.

Lokanta pastane fırın                                                 40 m2.

 1. Sosyal Kültürel ve Spor Tesisleri

Konferans Salonu                                                      20 oturma yeri

Tiyatro sinema                                                           20        "

Kütüphane                                                                 30        "

Kapalı yüzme havuzu                                                30        "

Açık ve kapalı spor salonu                                         20        "

 1. Fuar Kongre ve Sergi Merkezleri                                           Kapasitenin %5 oranında
 2. Eğitim Tesisleri

Üniversite ve Yüksek Okullar                                    300 m2.

İlk ve Orta Öğrenim kurum.                                       400 m2.

Özel okul dershane kuran kursu                                            400 m2.

Öğrenci yurtları ve kreşler                                         400 m2.

 1. Sağlık Yapıları

Hastaneler                                                                  100 m2.

Sağlık ocağı dispanser ve diğer           .                                  125 m2.

 1. İbadet yerleri                                                                         200 m2
 2. Kamu Kurum ve kuruluşları ile

kamu yararlı diğer kuruluşlar .                                               100 m2.

 1. Sanayi ve depolama tesisleri

ve toptan ticaret                                                                    200 m2.

 1. Küçük Sanayi Tesisleri                                                         125 m2.
 2. Oto Sanayi Sitesi                                                                  40 m2.
 3. Toptancı Hali                                                                        100 m2.
 4. Akaryakıt ve LPG Satış                                                        Beher pompaj İstasyonları                başına 150 m2. Ve her lift ve/veya kanal başına 150m2.
 5. Açık Tesisler

Lunapark vb. Eğlence yerleri                                                60m2 alan

Rekreasyon alanı                                                                   300      “

Çay Bahçesi                                                                           60        “

Açık Spor alanları                                                                  50        “

Açık yü2me havuzu                                                              30        “

Semt pazarı                                                                            75 m2 Pazar alanı

 

İçin en az bir otopark yeri ayrılır. Otopark miktarının engellilere ayrılanları da dahil araç park yerlerinin varsa parsel sınırından itibaren otopark rampasının trafik akışının ve tesis kapasitesinin yapının onaylı mimari projesinde sayısal değerleri ile birlikte belirtilmesi zorunludur. Otopark rampası hiçbir koşulda parsel sınırı dışından başlatılamaz. Otopark rampasının yaklaşma sınırı içinden başlatılabilmesi için imar planı kararı alınması ve rampa projelerinin hazırlanması zorunludur.

 

Yukarıda belirlenen otopark miktarları yöre  ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Bafra Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içerisinde Bafra Belediye Meclisince artırılabilir.

Otopark sayısı açık tesislerde parsel alanı üzerinden diğer yapılarda ise emsal hesabına konu alan üzerinden belirlenir.

 1. Hesaplama sonunda bulunan sayının kesirli olması halinde bir üst değer esas alınır.
 2. Birden fazla amaçlı binaların farklı bölümleri için bu maddenin (a)fıkrasındaki kendi kullanım çeşidine göre tespit edilen otopark miktarı uygulanır.

Ancak kullanımları gereği otel, hamam, sauna gibi bünyesinde farklı fonksiyonlar bulunduran yapılardaki asıl kullanımın tamamlayıcısı niteliğini taşıyan hacimler için asıl kullanım çeşidine göre otopark miktarı belirlenir.

MADDE 7- Beş yıllık İmar Programları;

Onaylı İmar Planında tespit edilen bölge ve genel otoparklarının uygulama döneminde Bafra Belediyesince gerçekleştirilecek 5 yıllık İmar programlarına alınması gerekir.

 

 

İKİNCİ KISIM

PLANLAMA VE UYGULAMA ESASLARI

İKİNCİ BÖLÜM

UYGULAMA VE DENETİM

 

MADDE 8- Yapı ruhsatı ve kullanma izinlerinin verilmesi;

Yapılacak yapılara bu yönergede belirtilen esaslara ve Bafra Belediye Meclisince alınacak kararlara göre bina otopark yerleri ayrılmadıkça yapı ruhsatlı otoparklar inşa edilip hazır hale getirilmedikçe de yapı kullanma izni verilemez.

Üzerinde tescilli 1. 2. ve 3. grup yapı bulunan kentsel sit alanı içinde veya dışındaki münferit parsellerde yeni yapı tadilat ilave güçlendirme ve restorasyona yönelik yapı ruhsatı taleplerinde ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi aşamasında otoparkın parselinde karşılanamadığı durumlarda otopark bedeli alınmaz.

Otopark Yönergesine uygun olarak inşa edilen mevcut binalarda veya bağımsız bölümlerde yapılmak istenilen sadece kullanım amacına yönelik olanlarda dahil ruhsata tabi tüm değişiklik ve ilaveler otopark aranmasını gerektirecek nitelik ve büyüklükte ise otopark tesisi aranır.

Parselinde veya yapıda karşılanamayanlar için Yönergeye uygun olarak otopark ücreti istenir. Otopark Yönergesi kapsamında inşa edilen mevcut binaların iç bünyesinde yapılan otopark sayısını değiştirmeyen tadilatlarda otopark tesisi ve bedeli istenmez. Bu husus ruhsat eki onaylı mimari projesine ilgili bağımsız bölümlerde belirtilerek işlenir.

Daha önce Otopark Yönergesi kapsamında olmayan yapılarda veya bağımsız bölümlerinde kullanım amacına yönelik olanlar da -dahil ruhsata tabi tüm değişiklik ve ilavelerde otopark tesisi aranır. Parselinde veya yapıda otopark tesisi mümkün olmadığı takdirde Yönergeye uygun olarak otopark bedeli istenir. Bu husus ruhsat eki onaylı mimari projesi ilgili bağımsız bölümlerde belirtilerek işlenir.

MADDE 9 - Otoparkların amacı dışında kullanılmayacağı ;

Yapı kullanma izni alındıktan sonra otopark yerleri plan ve yönerge hükümlerine aykırı olarak başka amaçlara tahsis edilemez.

Bafra Belediyesi bina otoparkların kullanımını engelleyici her türlü ihlalleri önlemekle yetkili ve görevlidir. Aksi uygulamalarda imar kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 10- Bina otoparkı yapılmayan parseller     ;

Bina içinde veya parselinde otopark yapılması mümkün olmayan yapıların durumu, belediyece , imar durumu ile ilgili müracaat tarihinden başlayarak otuz gün içinde ilgilisine gerekçeleri ile birlikte bildirilir. Belediyeler bina otoparkı yerine otopark sorununun nasıl çözümleneceğini binanın hangi bölge veya genel otoparkından yararlanacağını da bildirmekle ve bu otoparkları tesis etmekle yükümlüdür.

Bu durumda bölge veya genel otoparktan yararlananlardan ayrıca kullanım ücreti alınmaz.         

 

İKİNCİ KISIM

PLANLAMA VE UYGULAMA ESASLARI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 11 - Otopark bedelinin tahakkuk ve tahsili;

Otopark bedelinin hesabında 5. maddenin ( d) bendinde belirtiler^            birim    park alanları ile 6. maddede belirtilen otopark sayısı esas alınır. Otopark bedellerinin tahakkuk ve tahsil esasları aşağıdaki gibidir;

a) Bafra Belediyesince yerleşme bölgeleri 5 gruba ayrılmıştır. Ve her grup için aşağıda gösterilen hesap şekli uygulanacaktır.

1.Grup :          İmar planında ticari alanda yer alan alanlarla

7 kat ve üstü konut alanlarında otopark bedelinin    %         100      ‘ü

2.Grup :          İmar planında yarı ticari alanda yer alan

alanlarda otopark bedelinin                                       %         80        ‘i

3.Grup :          İmar planında 5 ve 6 katlı konut alanında yer alan

alanlarda otopark bedelinin                                       %         70        ‘i

4.Grup :          İmar planında 3 ve 4 katlı konut alanında yer alan

alanlarda otopark bedelinin                                       %         60        ‘ı

5.Grup :          İmar planında 1 ve 2 katlı konut alanında yer alan

alanlarda otopark bedelinin                                       %         50        ‘si

otopark bedeli olarak alınır.

 

b) Her bölge veya genel otoparkın hizmet vereceği alan ve otopark yapısı için.

1 -        Birim Otopark Bedeli: Birim otoparkın. arsa ve yapı payları toplamının en fazla % 40 ‘i alınmak suretiyle Bafra Belediye Meclisi ( a ) bendinde belirtilen oranlarda dikkate alınarak yönergede belirtilen usul ve esaslara göre tespit edilen bedeli,

Birim Otopark Arsa Payı: Hiç bir şekilde birim otopark yapı payının % 20 sinden fazla olmamak üzere, imar planında Bölge ve genel otopark olarak belirlenen arsaların emlak vergisi kanunu uyarınca tespit edilen bedelinin planda belirlenen emsal hesabına konu alana bölünerek birim otopark alanı ile çarpılması sonucu tespit edilen bedeli,

Birim Otopark Yapı Payı: Yapı ruhsatının düzenlendiği yıl için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğde yer alan otoparka ait birim fiyatları esas alınarak hesaplanan bedeli ifade eder.

2 -        (1) inci alt bentte açıklanan esaslara göre hesaplanan birim otopark bedeli her bölge ve genel otopark yeri için her yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayınlanan Mimarlık ve Mühendislik bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğin Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten sonra ( a) bendinde belirtilen gruplarda belirtilmek suretiyle Belediye Meclis Kararı alındıktan sonra kesinleşir.

 

3-         Otopark yeri gösterilen parsellere ilişkin otopark bedelinin % 25 ‘i yapı ruhsatı verilmesi sırasında nakden bakiyesi ise 12 ay içerisinde 12 eşit taksitte nakden ödenir. Otopark yeri gösterilmeyenler hakkında Otopark Yönergesin 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (f) bendine göre işlem yapılır. Otopark yeri gösterilmeyen yapılarda peşin ödeme, otoparkın yapı payı üzerinden yapılır. Arsa payı, otopark yeri gösterildikten ve idarece ilgililere tebliğ edildikten sonra yapı payının bakiyesi ile birlikte o yıla ait miktarlara göre değerlendirilerek tahsil edilir.

4-         Otopark bedelleri Devlet Bankalarından her hangi birinde açılacak otopark hesabına yatırılır. Bu hesapta toplanan meblağa yasaların ön gördüğü faiz oranı uygulanır.

 

5-         Tahsilat makbuzunda yapının ada ve parsel numarası ve tahsilatın kaç araçlık otopark yeri için yapıldığı da belirtilir. Bu makbuzun ' bir nüshası yapının ruhsat dosyasında bulundurulur.

 

MADDE 12 - Otopark hesabından yapılacak harcamalar :

Otopark hesabında toplanan meblağ, Belediyelerin kendi kaynaklarından ayıracağı tahsisatla birlikte, tasdikli plan ve 5 yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların inşasında kullanılır.

Otopark hesabında toplanan meblağ otopark tesisi dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

Otopark hesabında toplanan meblağ, Bafra Belediyesince hazırlanacak sarf belgesi, verile emri ve hak ediş raporuna göre Bafra Belediyesinin yazılı talimatı üzerine ilgili bankaca hak sahibine ödenir.

Otopark hesabında toplanan meblağın amacında kullanılıp kullanılmadığı hususu İçişleri Bakanlığınca denetlenir.

İKİNCİ KISIM PLANLAMA VE UYGULAMA ESASLARI

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 13- Ruhsat süresi içinde tamamlanması mümkün olamayacağı için 5 yıl içinde ruhsat yenilemek üzere ilgili İdareye başvurularak ruhsat yenilemesi yapılan yapılar hakkında ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.

 

İnşasına 2 yıl için de başlanmayan veya süresi içinde ruhsat ve yenilemesi yapılmayan yapılar ruhsatsız yapı olarak değerlendirilir. Bu yapılar hakkında yeniden ruhsat alındığı tarihte yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu Yönerge ile kapsama alınmış yerleşmelerde de yukarıdaki hükümler uygulanır.

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

MADDE 14- 27.08.1993 tarih ve 129 karar numaralı Bafra Belediyesi Otopark yönergesi bu yönergenin kabulü tarihi itibariyle yürürlükten kalkar.

SORUMLU İDARE

MADDE 15- Bu Yönergenin uygulanmasından Bafra Belediyesi sorumludur.

GEÇİCİ MADDE 1 - 2981 / 3290 / 3366 Sayılı Yasaya istinaden ruhsat ve kullanma izni alacak yapılara da bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2 - Bu yönergenin kabulü ile 11.maddenin (b) bendinin 2.alt bendinde açıklanan usullere göre Bafra Belediyesi Ücret ve Tarife komisyonunca hesaplanacak ve Bafra Belediye Meclisince kabul edilecek olan birim otopark bedeli kesinleşinceye kadar bu yönergenin kabulü ile yürürlükten kaldırılan 27.08.1993 tarih ve 129 karar sayılı Bafra Belediyesi Otopark Yönergesinin 3.maddesinin (f) bendine göre işlem yapılır.

GEÇİCİ MADDE 3 - Mevcut umumi bina, bölge ve genel otoparklarında bu yönergenin 5. maddesinde özürlüler için belirtilen şartlarda otopark yeri ayrılır.

EK MADDE (5.MADDEYE ) (Belediye Meclisi’nin 06.01.2015 Tarih ve 5 sayılı kararı)

 

7-  Ön bahçe mesafesi 3 m den az olan bitişik nizam parsellerde ve aynı zamanda bina cephe boyu 20 m’den az olan bitişik nizam parsellerde otopark düzenlenemez.

            8- Tek yönlü ana arterlerde otopark giriş-çıkışı yapılabilir.

            9- Sinyalizasyon ışıklarına 20 m mesafe içinde kalan parsellere otopark giriş çıkışı verilemez.

            10- Genişliği 9 m ve daha fazla olan yollarda köşe başına 30 m (30 m dahil) mesafenin altında otopark giriş çıkışı düzenlenemez.

            11-Otopark giriş kapısı eni 2,20 m ve kapı yüksekliği de net 2,00 m’den az olamaz.

            12- Zemin ve bodrum katları ticaret olarak kullanılmayan konut alanlarında, arka bahçe alanı binanın tamamının otopark ihtiyacını karşılayacak büyüklükte ve arka bahçe derinliğinin en az 10 m olması durumunda zemin kattan arka bahçeye otopark girişi sağlanacaktır.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 16- Bu yönerge Bafra Belediye Meclisince onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 17- Bu yönerge hükümlerini Bafra Belediye Başkanı yürütür.

Okunma Sayısı : 16444

Resimler

Dosyalar