BAŞKAN ŞAHİN: “EVET” TÜRKİYEMİZ İÇİN YENİ BİR BAHARDIR

09.03.2017

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin ile Anayasa değişikliği ve referandum süreci hakkında önemli açıklamalar yaptı.


Başkan Şahin “Türk milleti Cumhuriyet ve demokrasi ile özdeş hale gelmiştir. Değişen rejim değil, hükümet modelidir. Bu model ile koalisyonlar ve onun getirdiği krizler dönemi bitmektedir. Mevcut sistem krizlere açıktır. Bunları sayısız kez yaşadık. Zararlarını ülkemiz ve insanlarımız çekti. Mevcut sistem yürütmede çift başlılığa neden olmaktadır. Bugün uyumlu bir durum var. Yarın bu olmadığında krizler olacaktı. Anayasa değişikliği ile bunu önlemiş oluyoruz. TBMM yerinde duruyor. Yasama ve denetim yetkisi devam ediyor. Aksini söylemek halkımıza yanlış bilgi vermektir. Türkiye’nin tüm kalkınma hamleleri güçlü iktidarlar döneminde olmuştur. Koalisyonlar dönemi duraklama ve krizler dönemidir. Türkiye bir daha koalisyonlara mahkûm olmamalıdır. Bu değişiklik bunu sağlıyor. Tek adamlık ve diktatörlük iddiaları ayıp sözlerdir. Milletimize güvenmemek milletimizin iradesini hiçe saymaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan % 52 halkoyu alarak seçilmiştir. Diktatörler halka gitmez. Halkın önüne sandık koymaz. AK parti döneminde ülkemizde 15 yılda 12. Kez sandık halkımızın önüne gelecektir. Anayasa değişikliğinde kararı asil milletimiz verecektir. Milletimizin kararına hepimiz saygı duymalıyız…” Dedi.

Türkiye çok zor bir coğrafyada yaşamaktadır.  Burası enerji kaynaklarının merkezidir. Bu coğrafya sürekli saldırı altındadır. Türkiye ise bir imparatorluk bakiyesidir. Osmanlı imparatorluğunun topraklarında bugün 35 ayrı devlet bulunmaktadır. Türkiye;  köklü tarihi, dini, tarihi misyonu, coğrafyası, milli ve kültürel değerleri nedeniyle emperyalist güçlerin her zaman hedefinde olmuştur. Bugünde bunu görüyoruz. 2023 Yılında Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yılını kutlamaya hazırlanan ülkemiz, Sevr sevdalılarının top yekûn saldırısına uğramaktadır.   Bu saldırı sadece terörle sınırlı değildir. Siyasi, ekonomik ve sosyal olarak da yapılmaktadır. Emperyalist devletler bu coğrafya ’da ulus devletleri parçalamak ve küçük devletler oluşturarak daha kolay kontrol sağlamak istemektedirler. Irak’ta 1.körfez savaşı ile başlayan Kürt devleti yapılanması, Suriye, Iran ve Türkiye’yi de içine alacak şekilde tamamlanmak istenmektedir.  Bu şekilde hem Kürdistan’ı kurmak, hem İsrail’in güvenliğini sağlamak hem de Türkiye’yi ve Türk milletini yok etmek amaçlanmaktadır. Bunu engellemek için biz Suriye’deyiz.  Buna izin vermemek için terörle mücadele ediyoruz. Kahramanlarımız şehit oluyor, gazi oluyor. Hepsini rahmet ve şükranla anıyorum. Türkiye Batılı emperyalistlerin haçlı saldırılarına uğramaktadır. Ayrı ayrı amaçları olan, hiçbir şekilde bir araya gelmeyecek olan eli kanlı taşeron terör örgütleri PKK, DEAŞ, FETÖ, PYD, DHKP-C Türkiye’ye karşı ittifak yapmış ve saldırmaktadır. Türkiye bunları aşacaktır. Anayasa değişikliği bu zorlukları aşmakta önemli bir adım olacaktır. Türkiye ne zaman yükselişe geçse engellenmek istenmektedir. Son 15 yılda defalarca tuzaklar kurulmuştur. En son 15 Temmuzda FETÖ ihaneti ile bunu yaşadık.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin açıklamalarını şöyle sürdürdü: Anayasa değişikliği önce TBMM Anayasa Komisyonunda görüşüldü. Bu görüşmeler 20 Aralık 2016 tarihinde başladı ve yaklaşık 15 gün sürdü. Her partinin temsilcileri görüşlerini açıkladı. Tüm bunlar halkımızın gözü önünde oldu. Daha sonra TBMM genel kurulunda her madde tek tek görüşüldü. Her partinin temsilcileri konuşmalar yaptı. Bunlarda halkımızın önünde oldu. Meclis TV’de yayınladı ve basınımızda yer aldı.  Daha ilk günden itibaren hukukçularımız ve siyasi partilerimizin temsilcileri televizyonlarda görüşlerini açıklıyorlar. Bilgiler veriyor. Referandum süresince her şey konuşulacak ve halkımızın en iyi şekilde bilgi sahibi olacağına inanıyorum. Halkımız kendisi de okuyor ve inceliyor. Hiç şüpheniz olmasın Milletimiz bilerek oy kullanacaktır. Milletimizin sağduyunsa inanıyorum. Kararına da hepimiz saygı göstermeliyiz Türkiye tek başına iktidarlar döneminde büyük kalkınma hamleleri yapmış, koalisyon dönemlerinde ise çok ciddi krizler yaşamıştır. Anayasa değişikliği ile koalisyonlar dönemi kapanmaktadır. Bu hem ülkemiz için hem de vatandaşlarımız için büyük bir kazanım olacaktır. Türkiye’de son 10 yılda Cumhurbaşkanlarımız ve başbakanlarımız arasında uyum vardı. Bu nedenle koalisyonlar döneminde ki yaşanan sıkıntılar yaşanmadı. Koalisyonlar da unutuldu. Koalisyonlar oluşunca bu uyum ileride olmayabilir. Şimdiden bunun önlemi alınmış oluyor. Ayrıca katılımcı demokrasi ortaya çıkıyor. % 20 oy ile Başbakan olunuyordu. Şimdi % 50 oy ile Cumhurbaşkanı seçilecek ve hükümet kurmuş olacak. Yeni sistem milletimizin iradesinin daha güçlü tecelli etmesini sağlayacaktır. Yeni sistem daha hızlı karar alma imkanı getirecektir.

Başkan Şahin rejim değişiyor söylemlerine ise şunları söyledi: Ana muhalefet partisi lideri yanlış bilgi veriyor. Ülkemizin rejimi 1923 yılında tesis edilmiştir. Milletimiz cumhuriyetle özdeşleşmiştir. Anayasa değişikliği ile rejim değil hükümet modeli sistemi değişiyor. Daha güçlü bir millet iradesi sağlanıyor. Tek adamlar veya diktatörler halka bir şey sormaz. Halkın önüne sandık koymaz. 15 yılda halkımızın önüne 12. Kez sandık gelecek. AK Parti olarak her zaman millet iradesini esas aldık. Cumhurbaşkanımız halkımızın oyları seçildi. TBMM kapatılıyor vs söylemleri de yalandır. Maddelere baktığımızda bunu rahatlıkla görüyoruz. İşte o maddeler:

MADDE 5: 2709 sayılı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası analaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”

MADDE 6: 2709 sayılı Kanunun 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve kenar başlığı metinden çıkarılmıştır;

“Türkiye Büyük Millet Meclisi; meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106 ncı maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir. Yazılı soru; yazılı olarak en geç on beş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir. Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.”

Bu maddeler göstermektedir ki TBMM kapatılmamakta, yasama ve denetim yetkisi daha da güçlendirilmektedir. Meclisin olduğu yerde diktatörlük olmaz.  İfade ettiğim gibi Seçimin olduğu yerde diktatörlük olmaz. Diktatörler halkın önüne sandık koymaz. Biz her şeyi halkımıza sorarak yapıyoruz. Yetkiyi de milletimizin oylarıyla alıyoruz.

Anayasa değişikliklerinin 5. Maddesi ile 2709 sayılı Kanunun 87 nci maddesi, 6.maddesi ile 2709 sayılı Kanunun 98 inci maddesi değiştirilmiş ve kenar başlığı metinden çıkarılmıştır. Bunları içeriklerini yukarıda ifade ettim. Bu maddeler ile TBMM nin yerinde durduğunu, yasama ve denetim yetkisinin devam ettiğini görmekteyiz. TBMM kapatılıyor söylemleri yalandır. TBMM seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı gün yapılacaktır. Bu anayasa maddesidir. Bununla ilgili 4.madde ise şu şekildedir:

MADDE 4: 2709 sayılı Kanunun 77 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi MADDE 77- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.”

Anayasa değişiklikleri ile yürütmede ki çift başlılık ortadan kalkmaktadır. Hükümet modeli değişmektedir. Halkımızın en az yüzde ellisinin oyunu almış bir Cumhurbaşkanının kuracağı hükümet güçlü ve millet iradesini en yüksek düzeyde almış bir hükümet olacaktır.

Başkan Şahin açıklamalarını şöyle tamamladı:

Ülkemiz son 15 yılda dünyanın en güçlü 20 ekonomisinden biri haline geldi. Milli gelirimiz 11 bin doları aştı. Bu büyüme ve kalkınma devam etmelidir. Bunun için 2023- 2053 ve 2071 hedeflerini koyduk. Türkiye her engeli aşarak yoluna devam etmek zorundadır. Birlik ve beraberliğini koruyarak, kenetlenerek Dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri olacağız. Coğrafyamız zordur. Bu zor coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Anayasa değişikliği ile istikrar kalıcı hale getirilecektir. Milletimiz sağlıkta yapılan yatırımlara evet diyecektir, milletimiz şehir hastanelerine evet, eğitimde yapılan yatırımlara evet diyecektir. Milletimiz Marmara’ya, Orhan Gazi, Yavuz Sultan Selim köprülerine evet diyecektir. Milletimiz 3.havaalanına, Bolu tüneline, duble yollara, yerli tankımız Altay, yerli helikopterimiz Atak’a evet diyecektir. Milletimiz daha güzel bir geleceğe, istikrara, kalkınmaya evet diyecektir. Her vatandaşımızın tercihine evet yada hayır demesine saygı duymalıyız. Bir kutuplaşma asla olmamalıdır.


Okunma Sayısı : 1605

Resimler

BAŞKAN ŞAHİN: “EVET” TÜRKİYEMİZ İÇİN YENİ BİR BAHARDIR

Dosyalar